Du er her

Vedtægter SAND Fyn

 

§ 1 Navn

Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn

Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND – De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter, der vedtages på SAND’s generalforsamling.

§ 2 Formål

SAND udvalgets formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af hjemløshed på Fyn. SAND Fyns geografiske område dækker følgende kommuner: Middelfart, Nordfyns, Kerteminde, Odense og Assens. Området benævnes ”Fyn” i det følgende.

Formålet tilstræbes bl.a. ved:

at være politisk talerør for nuværende eller tidligere hjemløse på Fyn

at være en social forening for nuværende eller tidligere hjemløse på Fyn

at skabe kontakt til og samarbejde med relevante organisationer og myndigheder på Fyn, med henblik på at sikre en høj kvalitet i tilbuddene til hjemløse, samt at sikre, at tilbuddene er i overensstemmelse med brugernes ønsker og behov

at informere befolkningen om hjemløse og deres vilkår, og formidle et mere nuanceret billede af deres liv

at styrke hjemløse og nuværende og tidligere beboere på boformer for hjemløses frivillige sociale arbejde på og udenfor boformerne til gavn for området

at etablere og drive projekter til gavn for nuværende eller tidligere hjemløse

SAND udvalget er uafhængig i partipolitisk og religiøs henseende.

 

§ 3 Medlemskreds

Stk. 1. SAND udvalgets medlemskreds er alle hjemløse eller tidligere hjemløse, som har interesse i at udføre frivilligt socialt arbejde og som har ophold i det geografiske område udvalget dækker.

 

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen offentliggøres på SAND´s hjemmeside og sendes til beboerrådene på alle § 107, § 108 og § 110 boformer på Fyn, samt til lederne af disse boformer, som sørger for offentliggørelse ved ophæng på opslagstavler, således at de er tilgængelige for alle.

Stk. 3. Møde-og stemmeberettigede er alle tidligere og nuværende hjemløse, herunder alle nuværende og tidligere beboere på § 107, § 108 og 110 boformer, såfremt disse har ophold i SAND Fyns geografiske dækkende område og kan tilslutte sig udvalgets formålsparagraf.

Undtagelsesvis, kan generalforsamlingen give dispensation for, at bestemmelsen om, at man skal have ophold i SAND Fyns geografiske dækkende område for at være møde – og stemmeberettiget kan ophæves.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Vedtagelse af foreningens vedtægter (kan ændres ved 2/3 flertal)
 6. Regnskabsaflæggelse
 7. Godkendelse af budget
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Valg af formand hvert andet år.
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af suppleanter
 12. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
 13. Eventuelt

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal og ved håndsoprækning. Der foretages dog skriftlig afstemning, hvis blot én deltagere begærer dette eller hvis der er tale om personvalg, hvor der er foreslået flere kandidater, end der er poster, der skal besættes. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes hvis mindst 10 medlemmer fremsender en skriftlig begrundet anmodning om det til formanden for SAND udvalget.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen er kommet formanden til kendskab.

Stk. 3. Er et bestyrelsesmedlem valgt på en ekstraordinær generalforsamling, er denne kun valgt til førstkommende ordinære generalforsamling, dette gælder også formanden, der normalt vælges for 2 år af gangen, denne er også kun valgt til først kommende generalforsamling.

 

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. SAND udvalgets daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af et ulige antal af 5-9 medlemmer og tilsvarende antal suppleanter.

Der kan accepteres et lige antal bestyrelses medlemmer, i tilfælde af, at et bestyrelses medlem afgår i utide, indtil det er muligt at indsætte en suppleant, dette skal dog ske så snart det er muligt

I tilfælde at stemme lighed, skal der søges at opnå et forlig, er dette ikke muligt så er det formandens stemme der er afgørende.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år af gangen. Dog vælges formanden for 2 år. Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen før tid, indtræder suppleanten i vedkommendes sted. og overtager det afgående medlems valgperiode indtil næste generalforsamling. Fratræder formanden under sin valgperiode overtager næstformanden posten indtil næstkommende generalforsamling.

Fratræder både, formanden og næstformanden i utide, skal der udskrives ekstraordinær generalforsamling, hvor alle er på valg til en ny bestyrelse.

Stk. 2. Hvis der på generalforsamlingen ikke er tilstrækkelig med valgbare kandidater, kan bestyrelsen alligevel påbegynde sin funktionsperiode med et mindre antal medlemmer og løbende med et kvalificeret flertal på 2/3 supplere bestyrelsen op med ny medlemmer, dog sådan at der altid er et ulige antal medlemmer i bestyrelsen.

Stk. 3. Suppleanterne vælges for et år af gangen. Bestyrelsen kan med et kvalificeret flertal på 2/3 supplere deres bestyrelse, hvis der er afgang i utide.

Stk. 4. Såfremt en § 107, § 108 eller § 110 boform i SAND-udvalgets område ikke er repræsenteret i SAND-udvalgets bestyrelse, indtræder beboerrådsformanden eller en anden demokratisk valgt beboerrepræsentant i udvalget frem til næste generalforsamling. Dog uden stemmeret ved bestyrelsesmøder.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Formanden er valgt demokratisk ved generalforsamlingen og næstformanden bliver den person med flest stemmer fra generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig yderligere med en kasserer og eventuelt sekretær.

Stk. 6. Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 6 gange årligt. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsesmøderne. Indkaldelse sker skriftligt og med angivelse af dagsorden for bestyrelsesmødet.

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og underudvalg til varetagelse af afgrænsede arbejdsopgaver, og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 8. Bestyrelsen fører referat over sine beslutninger.

Stk. 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.

Stk. 10. Bestyrelsen kan erstatte et bestyrelsesmedlem, hvis vedkommende er udeblevet fra bestyrelsesmøder fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder. Såfremt der er plads i bestyrelse, kan vedkomne indgå som suppleant, hvis dette har interesse.

 

§7 Udelukkelse

Stk. 1.  Et bestyrelsesmedlem i lokaludvalget kan udelukkes midlertidigt fra bestyrelsesarbejdet, hvis medlemmet har handlet mod SAND´s interesser.

Stk. 2. En midlertidig udelukkelse indebærer 1-12 måneders karantæne fra bestyrelsesarbejdet dog højest til førstkommende generalforsamling, hvor afgørelsens lovlighed kan indbringes for generalforsamlingen.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om udelukkelsen og for at beslutningen er gyldig kræves at 2/3 af bestyrelsen stemmer for.

Stk. 4. Det midlertidigt udelukkede bestyrelsesmedlem kan kræve en skriftlig begrundelse for udelukkelsen.

 

§8 Eksklusion

Stk. 1.  Et bestyrelsesmedlem i lokaludvalget kan ekskluderes fra bestyrelsesarbejdet i 2-3 år. Hvis medlemmet i væsentlige spørgsmål, bevidst og skadeligt har handlet direkte mod SANDs interesser, herunder modarbejdelse af foreningens formålsparagraf eller svindel med foreningens midler (dømt eller indrømmet). Bestyrelsen træffer egenhændigt afgørelse om varigheden af ekskluderingen.

Stk. 2: Det ekskluderede medlem har mulighed for at indgå i bestyrelsen efter endt eksklusion, såfremt denne har påbegyndt en afbetalingsordning ved sager om økonomisk svindel.

Stk. 3. Såfremt medlemmet atter handler imod SANDs interesser bliver medlemmet ekskluderet permanent.

Stk. Bestyrelsen træffer beslutning om skyldsspørgsmålet og for at beslutningen er gyldig kræves at 2/3 af bestyrelsen stemmer for. Eksklusionen har øjeblikkelig virkning.

Stk. 5. Det ekskluderede bestyrelsesmedlem kan kræve en skriftlig begrundelse for udelukkelsen.

Stk. 6 Det ekskluderede medlem kan indbringe afgørelsen om eksklusionen for førstkommende generalforsamling i lokalforeningen.

Stk. 7. Endvidere kan det ekskluderede medlem indbringe eksklusionen for Landsorganisationens generalforsamling, hvis eksklusionen fastholdes af den lokale generalforsamling.

 

§ 9 Økonomi, regnskab, revision

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for udarbejdelse af budget og årsregnskab. Revideret regnskab kan fås ved henvendelse til udvalgets formand senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. SAND udvalget tegnes udadtil ved underskrift af formand eller kasserer og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

 

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, såvel ordinær og ekstraordinær.

 

§ 11 Opløsning af SAND udvalget

Stk. 1. Opløsning af udvalget kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger.

stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver - SAND - De hjemløses landsorganisation og ubrugte bevillinger returneres til bevillingsgiver.

 

§ 12 Ikrafttrædelse

Vedtægterne træder omgående i kraft.

 

Vedtaget på generalforsamling 27-02-2017

 

§ 1 Navn

Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn

Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND – De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter, der vedtages på SAND’s generalforsamling.

§ 2 Formål

SAND udvalgets formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af hjemløshed på Fyn. SAND Fyns geografiske område dækker følgende kommuner: Middelfart, Nordfyns, Kerteminde, Odense og Assens. Området benævnes ”Fyn” i det følgende.

Formålet tilstræbes bl.a. ved:

at være politisk talerør for nuværende eller tidligere hjemløse på Fyn

at være en social forening for nuværende eller tidligere hjemløse på Fyn

at skabe kontakt til og samarbejde med relevante organisationer og myndigheder på Fyn, med henblik på at sikre en høj kvalitet i tilbuddene til hjemløse, samt at sikre, at tilbuddene er i overensstemmelse med brugernes ønsker og behov

at informere befolkningen om hjemløse og deres vilkår, og formidle et mere nuanceret billede af deres liv

at styrke hjemløse og nuværende og tidligere beboere på boformer for hjemløses frivillige sociale arbejde på og udenfor boformerne til gavn for området

at etablere og drive projekter til gavn for nuværende eller tidligere hjemløse

SAND udvalget er uafhængig i partipolitisk og religiøs henseende.

 

§ 3 Medlemskreds

Stk. 1. SAND udvalgets medlemskreds er alle hjemløse eller tidligere hjemløse, som har interesse i at udføre frivilligt socialt arbejde og som har ophold i det geografiske område udvalget dækker.

 

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen offentliggøres på SAND´s hjemmeside og sendes til beboerrådene på alle § 107, § 108 og § 110 boformer på Fyn, samt til lederne af disse boformer, som sørger for offentliggørelse ved ophæng på opslagstavler, således at de er tilgængelige for alle.

Stk. 3. Møde-og stemmeberettigede er alle tidligere og nuværende hjemløse, herunder alle nuværende og tidligere beboere på § 107, § 108 og 110 boformer, såfremt disse har ophold i SAND Fyns geografiske dækkende område og kan tilslutte sig udvalgets formålsparagraf.

Undtagelsesvis, kan generalforsamlingen give dispensation for, at bestemmelsen om, at man skal have ophold i SAND Fyns geografiske dækkende område for at være møde – og stemmeberettiget kan ophæves.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Vedtagelse af foreningens vedtægter (kan ændres ved 2/3 flertal)
 6. Regnskabsaflæggelse
 7. Godkendelse af budget
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Valg af formand hvert andet år.
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af suppleanter
 12. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
 13. Eventuelt

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal og ved håndsoprækning. Der foretages dog skriftlig afstemning, hvis blot én deltagere begærer dette eller hvis der er tale om personvalg, hvor der er foreslået flere kandidater, end der er poster, der skal besættes. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes hvis mindst 10 medlemmer fremsender en skriftlig begrundet anmodning om det til formanden for SAND udvalget.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen er kommet formanden til kendskab.

Stk. 3. Er et bestyrelsesmedlem valgt på en ekstraordinær generalforsamling, er denne kun valgt til førstkommende ordinære generalforsamling, dette gælder også formanden, der normalt vælges for 2 år af gangen, denne er også kun valgt til først kommende generalforsamling.

 

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. SAND udvalgets daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af et ulige antal af 5-9 medlemmer og tilsvarende antal suppleanter.

Der kan accepteres et lige antal bestyrelses medlemmer, i tilfælde af, at et bestyrelses medlem afgår i utide, indtil det er muligt at indsætte en suppleant, dette skal dog ske så snart det er muligt

I tilfælde at stemme lighed, skal der søges at opnå et forlig, er dette ikke muligt så er det formandens stemme der er afgørende.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år af gangen. Dog vælges formanden for 2 år. Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen før tid, indtræder suppleanten i vedkommendes sted. og overtager det afgående medlems valgperiode indtil næste generalforsamling. Fratræder formanden under sin valgperiode overtager næstformanden posten indtil næstkommende generalforsamling.

Fratræder både, formanden og næstformanden i utide, skal der udskrives ekstraordinær generalforsamling, hvor alle er på valg til en ny bestyrelse.

Stk. 2. Hvis der på generalforsamlingen ikke er tilstrækkelig med valgbare kandidater, kan bestyrelsen alligevel påbegynde sin funktionsperiode med et mindre antal medlemmer og løbende med et kvalificeret flertal på 2/3 supplere bestyrelsen op med ny medlemmer, dog sådan at der altid er et ulige antal medlemmer i bestyrelsen.

Stk. 3. Suppleanterne vælges for et år af gangen. Bestyrelsen kan med et kvalificeret flertal på 2/3 supplere deres bestyrelse, hvis der er afgang i utide.

Stk. 4. Såfremt en § 107, § 108 eller § 110 boform i SAND-udvalgets område ikke er repræsenteret i SAND-udvalgets bestyrelse, indtræder beboerrådsformanden eller en anden demokratisk valgt beboerrepræsentant i udvalget frem til næste generalforsamling. Dog uden stemmeret ved bestyrelsesmøder.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Formanden er valgt demokratisk ved generalforsamlingen og næstformanden bliver den person med flest stemmer fra generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig yderligere med en kasserer og eventuelt sekretær.

Stk. 6. Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 6 gange årligt. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsesmøderne. Indkaldelse sker skriftligt og med angivelse af dagsorden for bestyrelsesmødet.

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og underudvalg til varetagelse af afgrænsede arbejdsopgaver, og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 8. Bestyrelsen fører referat over sine beslutninger.

Stk. 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.

Stk. 10. Bestyrelsen kan erstatte et bestyrelsesmedlem, hvis vedkommende er udeblevet fra bestyrelsesmøder fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder. Såfremt der er plads i bestyrelse, kan vedkomne indgå som suppleant, hvis dette har interesse.

 

§7 Udelukkelse

Stk. 1.  Et bestyrelsesmedlem i lokaludvalget kan udelukkes midlertidigt fra bestyrelsesarbejdet, hvis medlemmet har handlet mod SAND´s interesser.

Stk. 2. En midlertidig udelukkelse indebærer 1-12 måneders karantæne fra bestyrelsesarbejdet dog højest til førstkommende generalforsamling, hvor afgørelsens lovlighed kan indbringes for generalforsamlingen.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om udelukkelsen og for at beslutningen er gyldig kræves at 2/3 af bestyrelsen stemmer for.

Stk. 4. Det midlertidigt udelukkede bestyrelsesmedlem kan kræve en skriftlig begrundelse for udelukkelsen.

 

§8 Eksklusion

Stk. 1.  Et bestyrelsesmedlem i lokaludvalget kan ekskluderes fra bestyrelsesarbejdet i 2-3 år. Hvis medlemmet i væsentlige spørgsmål, bevidst og skadeligt har handlet direkte mod SANDs interesser, herunder modarbejdelse af foreningens formålsparagraf eller svindel med foreningens midler (dømt eller indrømmet). Bestyrelsen træffer egenhændigt afgørelse om varigheden af ekskluderingen.

Stk. 2: Det ekskluderede medlem har mulighed for at indgå i bestyrelsen efter endt eksklusion, såfremt denne har påbegyndt en afbetalingsordning ved sager om økonomisk svindel.

Stk. 3. Såfremt medlemmet atter handler imod SANDs interesser bliver medlemmet ekskluderet permanent.

Stk. Bestyrelsen træffer beslutning om skyldsspørgsmålet og for at beslutningen er gyldig kræves at 2/3 af bestyrelsen stemmer for. Eksklusionen har øjeblikkelig virkning.

Stk. 5. Det ekskluderede bestyrelsesmedlem kan kræve en skriftlig begrundelse for udelukkelsen.

Stk. 6 Det ekskluderede medlem kan indbringe afgørelsen om eksklusionen for førstkommende generalforsamling i lokalforeningen.

Stk. 7. Endvidere kan det ekskluderede medlem indbringe eksklusionen for Landsorganisationens generalforsamling, hvis eksklusionen fastholdes af den lokale generalforsamling.

 

§ 9 Økonomi, regnskab, revision

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for udarbejdelse af budget og årsregnskab. Revideret regnskab kan fås ved henvendelse til udvalgets formand senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. SAND udvalget tegnes udadtil ved underskrift af formand eller kasserer og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

 

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, såvel ordinær og ekstraordinær.

 

§ 11 Opløsning af SAND udvalget

Stk. 1. Opløsning af udvalget kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger.

stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver - SAND - De hjemløses landsorganisation og ubrugte bevillinger returneres til bevillingsgiver.

 

§ 12 Ikrafttrædelse

Vedtægterne træder omgående i kraft.

 

Vedtaget på generalforsamling 27-02-2017