Du er her

Vedtægter for SAND Nordsjælland

§ 1 Navn 

Stk. 1. Foreningens navn er SAND Nordsjælland 

Stk. 2. SAND udvalget er medlem af den landsdækkende hjemløseorganisation, SAND - og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter, der vedtages på SAND’s generalforsamling. 

§ 2 Formål 

SAND udvalgets formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af hjemløshed i Nordsjælland. 

Dette formål tilstræbes bl.a. ved: 

 • at være politisk talerør for nuværende eller tidligere hjemløse i Nordsjælland 
 • at være en social forening for nuværende eller tidligere hjemløse i Nordsjælland 
 • at skabe kontakt til og samarbejde med relevante organisationer og myndigheder i Nordsjælland, med henblik på at sikre en høj kvalitet i tilbuddene til hjemløse, samt at sikre at tilbuddene er i overensstemmelse med brugernes ønsker og behov 
 • at informere befolkningen om hjemløse og deres vilkår, og formidle et mere nuanceret billede af deres liv 
 • at styrke hjemløse og nuværende og tidligere beboere på boformer for hjemløses frivillige sociale arbejde på og udenfor boformerne til gavn for området 
 • at etablere og drive projekter til gavn for nuværende eller tidligere hjemløse 
 • SAND udvalget er uafhængig i partipolitisk og religiøs henseende. 

§ 3 Medlemskreds 

Stk. 1. SAND udvalgets medlemskreds er alle tidligere eller nuværende hjemløse, som har interesse i at udføre frivilligt socialt arbejde og som har ophold i det geografiske område udvalget dækker. Udvalget dækker følgende kommuner: Gribskov, Helsingør, Fredensborg, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm, Allerød, Rudersdal, Furesø, Egedal, Frederikssund (tilsammen benævnt Nordsjælland). 

§ 4 Generalforsamling 

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed. 

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen offentliggøres på SAND’s hjemmeside og sendes til beboerrådene på alle § 107, § 108 og § 110 boformer i Nordsjælland, samt til lederne af disse boformer, som sørger for offentliggørelse ved ophæng på opslagstavler, således at de er tilgængelige for alle. 2 

Stk. 3. Møde-og stemmeberettigede er alle hjemløse, herunder alle nuværende og tidligere beboere på § 107, § 108 og 110 boformer, såfremt disse har ophold i Nordsjælland, og kan tilslutte sig udvalgets formålsparagraf. 

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Regnskabsaflæggelse 

5. Godkendelse af budget 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af suppleanter 

9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig 

10. Eventuelt 

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal og ved håndsoprækning. Der foretages dog skriftlig afstemning, hvis blot én deltagere begærer dette eller hvis der er tale om personvalg, hvor der er foreslået flere kandidater, end der er poster, der skal besættes. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes hvis mindst 10 medlemmer fremsender en skriftlig begrundet anmodning om det til formanden for SAND udvalget. 

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen er kommet formanden til kundskab og varsles som den ordinære generalforsamling. 

§ 6 Foreningens daglige ledelse 

Stk. 1. SAND udvalgets daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 5 - 7 medlemmer og tilsvarende suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en to-årig periode, således at der hvert år vælges 3 eller 4 medlemmer. Der vælges 3 - 4 medlemmer for en to-årig periode og 2 - 3 medlemmer for en 1-årig periode. 

Hvis der på generalforsamlingen ikke er tilstrækkelig med valgbare kandidater, kan bestyrelsen alligevel påbegynde sin funktionsperiode med et mindre antal medlemmer og løbende med et kvalificeret flertal på 2/3 supplere bestyrelsen op med ny medlemmer, dog sådan at der altid er et ulige antal medlemmer i bestyrelsen. 

Suppleanterne vælges for et år af gangen. Bestyrelsen kan med et kvalificeret flertal på 2/3 supplere deres bestyrelse, hvis der er afgang i utide eller hvis alle pladser ikke blev besat på generalforsamlingen. 

Stk. 2. Såfremt en § 107, § 108 eller §110 boform i SAND-udvalgets område ikke er repræsenteret i SAND-udvalgets bestyrelse, indtræder beboerrådsformanden eller en anden demokratisk valgt 

beboerrepræsentant i udvalget frem til næste generalforsamling. Dog uden stemmeret ved bestyrelsesmøder. 

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer (og evt. sekretær). 

Stk. 4. Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 6 gange årligt. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsesmøderne. Indkaldelse sker skriftligt og med angivelse af dagsorden for bestyrelsesmødet. 

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og underudvalg til varetagelse af afgrænsede arbejdsopgaver, og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

Stk. 6. Bestyrelsen fører referat over sine beslutninger. 

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. 

Stk. 8. Bestyrelsen kan erstatte et bestyrelsesmedlem, hvis vedkommende er udebleven fra bestyrelsesmøder – uden afbud – i en periode på mere 4 måneder. 

§ 7 Økonomi, regnskab, revision 

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for udarbejdelse af budget og årsregnskab. Revideret regnskab kan fås ved henvendelse til udvalgets formand senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 3. SAND udvalget tegnes udadtil ved underskrift af formand eller kasserer og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. 

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for de forpligtigelser, der påhviler foreningen. 

§ 8 Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringerne fremgår af dagsordenen. 

§ 9 Opløsning af SAND udvalget 

Stk. 1. Opløsning af udvalget kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger. 

stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver - SAND - De hjemløses landsorganisation og ubrugte bevillinger returneres til bevillingsgiver. 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 28. april 2014

§ 1 Navn 

Stk. 1. Foreningens navn er SAND Nordsjælland 

Stk. 2. SAND udvalget er medlem af den landsdækkende hjemløseorganisation, SAND - og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter, der vedtages på SAND’s generalforsamling. 

§ 2 Formål 

SAND udvalgets formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af hjemløshed i Nordsjælland. 

Dette formål tilstræbes bl.a. ved: 

 • at være politisk talerør for nuværende eller tidligere hjemløse i Nordsjælland 
 • at være en social forening for nuværende eller tidligere hjemløse i Nordsjælland 
 • at skabe kontakt til og samarbejde med relevante organisationer og myndigheder i Nordsjælland, med henblik på at sikre en høj kvalitet i tilbuddene til hjemløse, samt at sikre at tilbuddene er i overensstemmelse med brugernes ønsker og behov 
 • at informere befolkningen om hjemløse og deres vilkår, og formidle et mere nuanceret billede af deres liv 
 • at styrke hjemløse og nuværende og tidligere beboere på boformer for hjemløses frivillige sociale arbejde på og udenfor boformerne til gavn for området 
 • at etablere og drive projekter til gavn for nuværende eller tidligere hjemløse 
 • SAND udvalget er uafhængig i partipolitisk og religiøs henseende. 

§ 3 Medlemskreds 

Stk. 1. SAND udvalgets medlemskreds er alle tidligere eller nuværende hjemløse, som har interesse i at udføre frivilligt socialt arbejde og som har ophold i det geografiske område udvalget dækker. Udvalget dækker følgende kommuner: Gribskov, Helsingør, Fredensborg, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm, Allerød, Rudersdal, Furesø, Egedal, Frederikssund (tilsammen benævnt Nordsjælland). 

§ 4 Generalforsamling 

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed. 

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen offentliggøres på SAND’s hjemmeside og sendes til beboerrådene på alle § 107, § 108 og § 110 boformer i Nordsjælland, samt til lederne af disse boformer, som sørger for offentliggørelse ved ophæng på opslagstavler, således at de er tilgængelige for alle. 2 

Stk. 3. Møde-og stemmeberettigede er alle hjemløse, herunder alle nuværende og tidligere beboere på § 107, § 108 og 110 boformer, såfremt disse har ophold i Nordsjælland, og kan tilslutte sig udvalgets formålsparagraf. 

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Regnskabsaflæggelse 

5. Godkendelse af budget 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af suppleanter 

9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig 

10. Eventuelt 

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal og ved håndsoprækning. Der foretages dog skriftlig afstemning, hvis blot én deltagere begærer dette eller hvis der er tale om personvalg, hvor der er foreslået flere kandidater, end der er poster, der skal besættes. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes hvis mindst 10 medlemmer fremsender en skriftlig begrundet anmodning om det til formanden for SAND udvalget. 

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen er kommet formanden til kundskab og varsles som den ordinære generalforsamling. 

§ 6 Foreningens daglige ledelse 

Stk. 1. SAND udvalgets daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 5 - 7 medlemmer og tilsvarende suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en to-årig periode, således at der hvert år vælges 3 eller 4 medlemmer. Der vælges 3 - 4 medlemmer for en to-årig periode og 2 - 3 medlemmer for en 1-årig periode. 

Hvis der på generalforsamlingen ikke er tilstrækkelig med valgbare kandidater, kan bestyrelsen alligevel påbegynde sin funktionsperiode med et mindre antal medlemmer og løbende med et kvalificeret flertal på 2/3 supplere bestyrelsen op med ny medlemmer, dog sådan at der altid er et ulige antal medlemmer i bestyrelsen. 

Suppleanterne vælges for et år af gangen. Bestyrelsen kan med et kvalificeret flertal på 2/3 supplere deres bestyrelse, hvis der er afgang i utide eller hvis alle pladser ikke blev besat på generalforsamlingen. 

Stk. 2. Såfremt en § 107, § 108 eller §110 boform i SAND-udvalgets område ikke er repræsenteret i SAND-udvalgets bestyrelse, indtræder beboerrådsformanden eller en anden demokratisk valgt 

beboerrepræsentant i udvalget frem til næste generalforsamling. Dog uden stemmeret ved bestyrelsesmøder. 

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer (og evt. sekretær). 

Stk. 4. Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 6 gange årligt. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsesmøderne. Indkaldelse sker skriftligt og med angivelse af dagsorden for bestyrelsesmødet. 

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og underudvalg til varetagelse af afgrænsede arbejdsopgaver, og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

Stk. 6. Bestyrelsen fører referat over sine beslutninger. 

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. 

Stk. 8. Bestyrelsen kan erstatte et bestyrelsesmedlem, hvis vedkommende er udebleven fra bestyrelsesmøder – uden afbud – i en periode på mere 4 måneder. 

§ 7 Økonomi, regnskab, revision 

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for udarbejdelse af budget og årsregnskab. Revideret regnskab kan fås ved henvendelse til udvalgets formand senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 3. SAND udvalget tegnes udadtil ved underskrift af formand eller kasserer og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. 

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for de forpligtigelser, der påhviler foreningen. 

§ 8 Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringerne fremgår af dagsordenen. 

§ 9 Opløsning af SAND udvalget 

Stk. 1. Opløsning af udvalget kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger. 

stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver - SAND - De hjemløses landsorganisation og ubrugte bevillinger returneres til bevillingsgiver. 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 28. april 2014